Subfamily Spondylidinae


Spondylis buprestoides 10-23mm
Spondylis buprestoides 10-23mm